CME program - All India Institute of Ayurveda,New Delhi

CME program

Ayurveda Samhita evum Siddhant
Dravyaguna Vigyana
Roga Nidana evam Vikriti Vigyana
Prasuti Tantra evam Stri Roga
Swasthavritta
Kayachikitsa
Shalya
Shalakya
Panchakarma

Last update on: 27th Nov 2020